De familie Stoppendaal

De voorouders van Sijbrandus Johannes Fockema Andreae

©Nelly van der Hoeven

Melle Hemminga
*1480
Jochem M. Hemminga
*1512 Beets
†1590 Beets
X 1530 Beets
Oege N.N.
*1455
Reynthy O. N.N.
*1485 Zuiderdrachten
†1544 Zuiderdrachten
X 1511 Drachten
Eelck N.N.
*1492
Jeltje R. N.N.
*1516 Zuiderdrachten
†1585 Beets
Martinus J. Hemminga
*1555 Boornbergum
†31-12-1640 Kortehemmen
X
Epck H. N.N.
*1563 Kortehemmen
†1645 Kortehemmen
Johannes M. Hemminga
*1597 Kortehemmen
†10-05-1648
X 07-04-1622 Beesterzwaag
Saecke S. Hanckema
*±1530
†±1582
X
Teye A. Siccama
*1480 Duurswoude
†1545 Duurswoude
X ±1505 Duurswoude
Tyetje N.N.
*1483
Focke T. Siccama
*1510 Duurswoude
†31-12-1578 Beesterzwaag
X 1532 Olterterp
Auck S. Boelens
*±1500
Frouk F.T. Siccama
*1539 Olterterp
†<27-03-1582
Sierck S. Siccama
*1565
†04-04-1605 Beesterzwaag
X <20-09-1583
Broer Boelens
*1488 Olterterp
†21-12-1552 Olterterp
Boele B. Boelens
*1538 Olterterp
Haeck B. Boelens
*±1568
†26-01-1629 Beesterzwaag
Taetske S. Siccama
*±1598 Beesterzwaag
†13-12-1672 Leeuwarden
Ayso J. Hemminga
*23-05-1632 Beesterzwaag
†18-03-1690 Opsterland
X 08-11-1654 Beesterzwaag
Boele B. Boelens
Broer B. Boelens
*1569 Olterterp
†25-10-1621
X 01-04-1597 Olterterp
Saecke S. Hanckema
X
Frouk F.T. Siccama
Weemel S.(F.) Hanckema
*1568 Beesterzwaag
†>1640
Boele B. Boelens
*1593 Olterterp
†21-10-1666 Beesterzwaag
X ±1625 Beesterzwaag
Hiltie C. N.N.
*1600 Friens
†04-11-1651 Olterterp
Rintscke B. Boelens
*±1628 Beesterzwaag
†03-12-1672 Leeuwarden
Taetske A. Hemminga
*21-09-1661 Beesterzwaag
†09-11-1688 Leeuwarden
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
71 ♀
Taetske Aysos Hemminga
leeftijd: 27 jaar
*21-09-1661 Beesterzwaag
09-11-1688 Leeuwarden
huwelijk met
Pytter Cornelis Backer
leeftijd: 47 of 48 jaar
*1649 Vrouwenparochie
1697
142 ♂
Ayso Johannes Hemminga
leeftijd: 57 jaar
*23-05-1632 Beesterzwaag
~29-07-1632 Beesterzwaag
18-03-1690 Opsterland
relaties:
(1) huwelijk <1653 met
Elisabeth Hayes
leeftijd: < 22 jaar
*1632 Beesterzwaag
<?-11-1654
(2) huwelijk 08-11-1654 in Beesterzwaag met
Rintscke Boeles Boelens
leeftijd: ± 44 jaar
*±1628 Beesterzwaag
03-12-1672 Leeuwarden
[]12-12-1672 Olterterp
284 ♂
Johannes Martinus Hemminga
leeftijd: 50 of 51 jaar
*1597 Kortehemmen
10-05-1648
huwelijk 07-04-1622 in Beesterzwaag met
Taetske Siercks Siccama
leeftijd: ± 74 jaar
*±1598 Beesterzwaag
13-12-1672 Leeuwarden
[]19-12-1672 Beesterzwaag
568 ♂
Martinus Jochems Hemminga
leeftijd: 85 jaar
*1555 Boornbergum
31-12-1640 Kortehemmen
huwelijk met
Epck Halbes N.N.
leeftijd: 81 of 82 jaar
*1563 Kortehemmen
1645 Kortehemmen
1136 ♂
Jochem Melles Hemminga
leeftijd: 77 of 78 jaar
*1512 Beets
1590 Beets
huwelijk 1530 in Beets met
Jeltje Rinthies N.N.
leeftijd: 68 of 69 jaar
*1516 Zuiderdrachten
1585 Beets
2272 ♂
Melle Hemminga
*1480
1137 ♀
Jeltje Rinthies N.N.
leeftijd: 68 of 69 jaar
*1516 Zuiderdrachten
1585 Beets
huwelijk 1530 in Beets met
Jochem Melles Hemminga
leeftijd: 77 of 78 jaar
*1512 Beets
1590 Beets
2274 ♂
Reynthy Oeges N.N.
leeftijd: 58 of 59 jaar
*1485 Zuiderdrachten
1544 Zuiderdrachten
huwelijk 1511 in Drachten met
Eelck N.N.
*1492
4548 ♂
Oege N.N.
*1455
2275 ♀
Eelck N.N.
*1492
huwelijk 1511 in Drachten met
Reynthy Oeges N.N.
leeftijd: 58 of 59 jaar
*1485 Zuiderdrachten
1544 Zuiderdrachten
569 ♀
Epck Halbes N.N.
leeftijd: 81 of 82 jaar
*1563 Kortehemmen
1645 Kortehemmen
huwelijk met
Martinus Jochems Hemminga
leeftijd: 85 jaar
*1555 Boornbergum
31-12-1640 Kortehemmen
285 ♀
Taetske Siercks Siccama
leeftijd: ± 74 jaar
*±1598 Beesterzwaag
13-12-1672 Leeuwarden
[]19-12-1672 Beesterzwaag
relaties:
(1) huwelijk 07-04-1622 in Beesterzwaag met
Johannes Martinus Hemminga
leeftijd: 50 of 51 jaar
*1597 Kortehemmen
10-05-1648
(2) huwelijk <24-07-1662 met
Nicolaus Johannis Schuiring
leeftijd: ± 76 jaar
*±1590 Dokkum
?-10-1666 Beesterzwaag
570 ♂
Sierck Saeckes Siccama
leeftijd: 39 of 40 jaar
*1565
04-04-1605 Beesterzwaag
huwelijk <20-09-1583 met
Haeck Boeles Boelens
leeftijd: ± 61 jaar
*±1568
26-01-1629 Beesterzwaag
1140 ♂
Saecke Sierks Hanckema
leeftijd: ± 52 jaar
*±1530
±1582
huwelijk met
Frouk Focke Teyedr. Siccama
leeftijd: < 43 jaar
*1539 Olterterp
<27-03-1582
1141 ♀
Frouk Focke Teyedr. Siccama
leeftijd: < 43 jaar
*1539 Olterterp
<27-03-1582
huwelijk met
Saecke Sierks Hanckema
leeftijd: ± 52 jaar
*±1530
±1582
2282 ♂
Focke Teyes Siccama
leeftijd: 68 jaar
*1510 Duurswoude
31-12-1578 Beesterzwaag
huwelijk 1532 in Olterterp met
Auck Sjoerdsdr. Boelens
*±1500
4564 ♂
Teye Aebeles Siccama
leeftijd: 64 of 65 jaar
*1480 Duurswoude
1545 Duurswoude
huwelijk ±1505 in Duurswoude met
Tyetje N.N.
*1483
4565 ♀
Tyetje N.N.
*1483
huwelijk ±1505 in Duurswoude met
Teye Aebeles Siccama
leeftijd: 64 of 65 jaar
*1480 Duurswoude
1545 Duurswoude
2283 ♀
Auck Sjoerdsdr. Boelens
*±1500
huwelijk 1532 in Olterterp met
Focke Teyes Siccama
leeftijd: 68 jaar
*1510 Duurswoude
31-12-1578 Beesterzwaag
571 ♀
Haeck Boeles Boelens
leeftijd: ± 61 jaar
*±1568
26-01-1629 Beesterzwaag
huwelijk <20-09-1583 met
Sierck Saeckes Siccama
leeftijd: 39 of 40 jaar
*1565
04-04-1605 Beesterzwaag
1142 ♂
Boele Broers Boelens
*1538 Olterterp
2284 ♂
Broer Boelens
leeftijd: 63 of 64 jaar
*1488 Olterterp
21-12-1552 Olterterp
143 ♀
Rintscke Boeles Boelens
leeftijd: ± 44 jaar
*±1628 Beesterzwaag
03-12-1672 Leeuwarden
[]12-12-1672 Olterterp
huwelijk 08-11-1654 in Beesterzwaag met
Ayso Johannes Hemminga
leeftijd: 57 jaar
*23-05-1632 Beesterzwaag
~29-07-1632 Beesterzwaag
18-03-1690 Opsterland
286 ♂
Boele Broers Boelens
leeftijd: 72 of 73 jaar
*1593 Olterterp
21-10-1666 Beesterzwaag
[] Opsterland
huwelijk ±1625 in Beesterzwaag met
Hiltie Claeses N.N.
leeftijd: 50 of 51 jaar
*1600 Friens
04-11-1651 Olterterp
572 ♂
Broer Boelensz Boelens
leeftijd: 51 of 52 jaar
*1569 Olterterp
25-10-1621
huwelijk 01-04-1597 in Olterterp met
Weemel Saeclesdr (Fockens) Hanckema
leeftijd: > 72 jaar
*1568 Beesterzwaag
>1640
573 ♀
Weemel Saeclesdr (Fockens) Hanckema
leeftijd: > 72 jaar
*1568 Beesterzwaag
>1640
huwelijk 01-04-1597 in Olterterp met
Broer Boelensz Boelens
leeftijd: 51 of 52 jaar
*1569 Olterterp
25-10-1621
287 ♀
Hiltie Claeses N.N.
leeftijd: 50 of 51 jaar
*1600 Friens
04-11-1651 Olterterp
huwelijk ±1625 in Beesterzwaag met
Boele Broers Boelens
leeftijd: 72 of 73 jaar
*1593 Olterterp
21-10-1666 Beesterzwaag
[] Opsterland