De familie Stoppendaal

De ingang voor de persoonskaarten

©Nelly van der Hoeven

|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |-- |

Gerard Constantijn van Ruijtenburgh

GeslachtMan
Leeftijd61 jaar (Gebaseerd op doopdatum)
 
Gedoopt8-3-1640teAmsterdam in de Oude Kerk
Overleden16-5-1701tePurmerend
Vader Wilhem van Ruijtenburgh
 Geboren 1600
 Overleden 1652
Moeder Alida Jonckheijn
 Geboren 1609
 Overleden >?-10-1677
Zus  Adriana
Zus  Elisabeth
Broer  Albert
Broer  Jan *1635
Broer  Willem
Broer  Pieter
 
Huwelijk 11-11-1662 te Den Haag voor het gerecht
 
metAdriana Pauw
 Geboren1640
 Overleden24-5-1701
Kinderen  Reinier Gerard
Willem
Adriana
Aemilius
Gerard Adriaan
Elisabeth Agatha
Notities persoonRegent Leprozenhuis 1667; werd 17 dec 1667, in plaats van Jacob FranszHinlopen, die als Raad Extraordinaris naar Oost-Indie vertrok, benoemdtot Kastelein en Hoofdofficier der stad Purmerend tot Bailluw van deBeemsteren Wormer en tot Dijkgraaf van de Purmer, hij werd 18 Febr 1677tot Raadin de Vroedschap van Purmerend verkozen "onder conditie (dat).... hv Hr.Ruijtenburgh voornt. sal aennemen, nu noch naermaels sijnleven lang geduerende, nooyt eenige ampten naer dato deses dese Stadtconcernerende, ’tsy burgemeester gecommiteerde int Collegie van haerEd. Mog. tot Hoorn, Auditeur van ’s geme(ne)lants Reeckeninge tot Hoorn,Gecommitteerde ter Admiraliteyt, ofte eenige andere hoedanige ampten, ’tselve soude mogen wesen, sal mogen bedienen, ende daerom daer toe noyten sal mogen werden gecommiteert"; 6 maart 1677 werd hij daarop totGedep. ter Dagvaart genoemd,en 9 maart 1681 voor vast tot OrdinarisGedeputeerde ter vergadering der Staten van Holland wegens Purmerendaangesteld; hoewel de Vroedschap door hare resolutie van 18 febr 1677hem de handen had meenen te binden, wist hij de meerderheid in ditcollege voor zich te winnen en zich door de stadPurmerend te doendeputeeren in Gecomm. Raden te Hoorn 1682-1684, 1696-1700 tot zijnoverlijden, in de Admiraleit van Friesland te Harlingen 1684-1686 en1691-1693 en zich in 1689 tot Burgemeester van Purmerend te doenverkiezen; op zijn verzoek besloot de Vroedschap van Purmerend 22 Aug1699 aan zijn zoon de survivance te verzekeren in het Kasteleinsambtzijns vaders, terwijl deze laatste al bij zijn leven, 16 April 1700, aan zijn zoon het Dijkgraafschap van de Purmer afstond.
Gerrit Ruijtenburch, 1-10-1676: dijkgraaf van de Purmer.
Resolutieboek Vroedschap Edam 1676-1683 (Inv.65h) f.18r
Gerrit Ruytenburch, genoemd in verklaring d.d. 23-2-1644 te Brouwershaven
Bron Jacob Ruitenburg.
Constantijn van Ruytenburg, 13de en laatste Kastelein van het slot Purmerstein te Purmerend. Purmerstein was gewoonlijk de woning van den Hoofd-Officier van Purmerend, die gemeenlijk ook Baljuw of Dijkgraaf van de Beemster was. Constantijn is overleden op 20-8-1726. (Ik heb een andere overleidensdatum.)
In de grote kerk van Purmerend ook grafkelder van Ruitenburg. zie ook Willem van Ruytenburg.